Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu vezlebe.cz
1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen VOP) jsou platné a účinné od 1. 1. 2023 a tvoří nedílnou součást každé smlouvy o ubytování uzavřené s Vámi. Případné změny smlouvy o ubytování mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran, pokud si strany nesjednají jinak. Za písemnou formu se pro tyto účely považuje také e-mailová komunikace mezi námi
a Vámi. Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy o ubytování jsou uzavírány v českém jazyce. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi smluvní dokumentace, má přednost české
znění.

1.2. Smluvními stranami jsou procyon manufacture s.r.o, zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 190986 vedená u Městského soudu v Praze jako provozovatel webového portálu www.Vezlebe.cz zabývající se pronájmem, podnájmem, případně smlouvy o užívání prostor a zprostředkování pronájmu a podnájmu ve zveřejněných nemovitostech –prostorách na stránkáchvezlebe.cz (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Službami provozovatele je krátkodobý, ale i dlouhodobý pronájem a podnájem ale i smlouvou o užívání nemovitostí a prostor –dále jen „prostor“ a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery stránek www.vezlebe.cz. Přesnou specifikaci podnájmu nebo pronájmu obsahuje potvrzení objednávky zaslané ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace.

1.4. Jednotlivé prostory a služby jsou pronajaty nebo podnajaty na základě uzavřené smlouvy o podnájmu nebo pronájmu nebo smlluvy o užívání prostor dále jen „Smlouvy“. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky po zaplacení případně požadované zálohy. Rezervační a objednávkový formulář obsahuje vždy informace o vás a objednávané službě. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Klient se v této souvislosti zavazuje poskytnout pravdivé a úplné údaje; poskytovatel nemá povinnost akceptovat následné změny či doplnění takto uvedených údajů. Klient tímto bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel takto získané údaje bude dále využívat v souladu se zákonem. Využíváním
poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto VOP.

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který objednává služby v zastoupení třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů o konečném příjemci služeb.

2. Časové vymezení
Smlouva o podnájmu nebo pronájmu prostor se uzavírá na předem určený nepřetržitý časový úsek vymezený v rezervační smlouvě. Klient je povinen nastoupit k podnájmu nebo pronájmu ne dříve než v 15 hodin prvního dne uvedeného ve smlouvě, pokud se nedohodne s provozovatelem jinak. Klient je povinen ukončit podnájem , pronájem (opustit nemovitost-pokoj) nejpozději v 11 hodin posledního dne uvedeného ve smlouvě, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak.

3. Objednání pobytu
Klient si může objednat nemovitosti , prostory a služby elektronicky na internetové stránce www.vezlebe.cz…nebo emailem na rezervace@vezlebe.cz.. V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejčastěji do 72 hodin o akceptaci jeho objednávky a vystavit mu potřebné dokumenty. Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetových stránkách našich obchodních partnerů. V případě rozdílů nebo rozporů mezi našimi podmínkami a podmínkami našich obchodních partnerů platí, že naše obchodní podmínky mají přednost.

4. Ochrana osobních údajů
Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech akceptujeme. Osobní údaje, které jsou získávány v rámci naší obchodní činnosti jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Právní důvody ke zpracování běžných osobních údajů jsou: smlouva, zákon, životně důležitý zájem např. krajní nouze, veřejný zájem a oprávněný zájem správce.

4.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete firmě procyon manufacture s.r.o. anebo jim pověřeným subjektům. Data používáme k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Tato data nebudou využívána k marketingovým účelům.

4.2. Na požádání Vám naše společnost podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zpracované. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání
je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na rezervace@vezlebe.cz., kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Jsme vázáni mlčenlivostí.

4.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů: Pokud navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní
vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

4.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti procyon manufacture s.r.o. nebo jim pověřeným subjektům…………………….

5. Cena pobytu
Cena služeb je uvedena na webových stránkách provozovatele. Provozovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Provozovatel se zavazuje uhradit všechny související daně a poplatky. Výsledná cena vychází z aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování podnájmu nebo pronájmu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

6. Platební podmínky
6.1. Klient souhlasí, že okamžikem potvrzení rezervace dojde k zablokování odpovídající částky na jeho kreditní kartě, pokud nejsou dohodnuty jiné platební podmínky. Podmínky rezervace jsou součástí smlouvy o rezervaci. Pokud klient nezruší objednávku ve stanoveném termínu, bude poplatek za první noc fakturován v plné výši nebo jinak podle stanovených podmínek v rezervačním formuláři.

6.2. Pokud se provozovatel a klient dohodnou na jiném způsobu platby, bude to uvedeno písemně v rámci elektronické komunikace. V případě platby bankovním převodem může její zpoždění vést ke zrušení rezervace.

6. 3. Pokud Klient zruší rezervaci méně než 7dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny pobytu.

7. Povinnosti klienta
7.1. Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku a poskytnout provozovateli nezbytné údaje. V souladu se zákonem č. 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinců provozovatel musí vést
domovní knihu, do které zapisuje osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR, pokud ji cizinec má, podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6
ŘSCP č. 4/2015. V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, provozovatel musí vést evidenční knihu, do které zapisuje osobní údaje hostů v rozsahu: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, počátek a konec ubytování, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu hosta. Pokud klient odmítne poskytnout údaje uvedené shora, které je poskytovatel ze zákona shromažďovat, poskytovatel může od smlouvy odstoupit.

7.3. Klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:

 • Ve všech objektech portálu www.vezlebe.cz jakož i dalších prostorách je zakázáno kouřit. V případě porušení tohoto zákazu, je provozovatel oprávněn účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 10000. Kč za každý případ takového porušení. Pokud je způsobena tímto porušením škoda, provozovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat tuto škodu v plné výši. Hosté mohou kouřit pouze ve venkovních prostorách.
 • Užívání prostor je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami, přenosnými parazity apod.
 • Klient užívá prostory po dobu, kterou si sjednal ve smlouvě .
 • Nebyla-li doba užívání prostor sjednána jinak, nástup podnájmu nebo pronájmu je od 15 hodin..
 • Poslední den pobytu klient uvolní prostory nejpozději do 11hodin. Pokud to provoz dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění. Pokud klient nevyklidí prostory do určeného času, provozovatel je oprávněn si účtovat částku za celý následující den. Prostory jsou považovány za vyklizené, jakmile klient vyklidí všechny své věci z prostor a zanechá klíč ve smluvené schránce nebo nebo je odevzdá určenému personálu. Ztracené, odcizené či nevrácené klíče budou účtovány poplatkem 5000.Kč.
 • V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 • Zákazník může přijímat návštěvy mezi 8 a 22 hodinou. Hosté, kteří zde hodlají přenocovat, se musí nahlásit zodpovědnému personálu.
 • V prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení a vybavení nebo provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
  • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. vařiče, toustovače apod.), ale pouze spotřebiče z výbavy pronajatých prostor. Výjimkou jsou holicí a masážní strojky, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
  • Při odchodu z prostor je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, vypnout elektrické spotřebiče včetně osvětlení, uzavřít okna a zamknout apartmán.
  • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech apartmánu stejně jako za škodu jimi způsobenou.
  • Za škody způsobené na majetku prostor odpovídá host v plném rozsahu.
  • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do prostor, za škodu na odložených věcech.
  • Provozovatel neodpovídá za krádež a/či poškození motorových vozidel zanechaných na veřejných parkovištích rezervovaných pod jeho jménem.

8. Zrušení pobytu
8.1. Zrušení pronájmu (tzv. „storno “), resp. zrušení objednávky pronájmu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou zasláním na email rezervace@vezlebe.cz. Pokud klient objednal prostory skrze našeho obchodního partnera, zrušení objednávky musí být učiněno stejným způsobem, jinak nemusí být považováno za platně učiněné.

8.2. Klient může mít nárok na částečné nebo úplné prominutí storno poplatku, pokud o zrušení poplatku vyrozumí provozovatele v dostatečném předstihu. Délka této doby se liší v závislosti na sezóně. Aktuálně platné storno podmínky budou klientovi sděleny v rámci rezervační smlouvy.

8.3. Právo na využití objednávky prostor je přenosné na jiné osoby bez dalších poplatků. Na tyto osoby se obdobně použijí práva a povinnosti obsažené ve smlouvě.

9. Vyloučení klienta z pobytu
Klient, který v době užívání prostor poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně nebo fyzicky napadá zástupce provozovatele nebo ostatní klienty, poškozuje majetek v prostorách a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování užívání prostor, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité  služby.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele
Poskytovatel je oprávněn od nájemní, podnájemní nebo kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny;
 • nedodržení rezervovaného termínu;
 • závažné porušení ubytovacího řádu;
 • neposkytnutí úplných a pravdivých údajů vyžadovaných ke splnění zákonné povinnosti poskytovatele.

11.Změny dohodnutých služeb
11.1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“ se strany zavazují v dobré víře jednat o rozumném řešení pro obě strany. Provozovatel může částečně nebo úplně vrátit již uhrazené platby anebo nabídnout nebo klientovi nabídnout poukaz na srovnatelné služby ve stejné hodnotě v budoucnu.

11.2. Provozovatel má právo jednostranně ukončit smlouvu s ohledem na jeho provozní nebo sezónní důvody. V takovém případě bude klient bez zbytečného odkladu vyrozuměn o zrušení smlouvy a veškeré platby mu budou vráceny do 7 pracovních dní. Klientovi v takovém případě vzniká právo na přednostní výběr ubytování v penzionu v budoucnu, a to za stejnou cenu. Pokud by měla být cena ubytování v budoucím termínu nižší, použije se ta.

11.3. Při závažných změnách smlouvy – změna termínu , zvýšení ceny pobytu o více než 10 % – je provozovatel povinen klientovi takovou okolnost sdělit bez zbytečného odkladu. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy do začátku pobytu, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

12.Reklamační řízení
12.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.

12.2. Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých nároků, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují okolnosti, které vznikly klientovým zaviněním anebo spoluzaviněním.

12.3. Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

12.4. Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a poskytovatelem vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese emailu rezervace@vezlebe.cz pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou
uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

13.Závěrečná ustanovení
13.1. V případě právního sporu s cizím prvkem strany tímto volí české právo jako právo rozhodné. Příslušnými k řešení jsou české soudy.

13.2. Všechny právní vztahy mezi stranami se řídí českým právem. Vylučují se všechna ujednání, která by stanovila jinak.

13.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách provozovatele a mohou být průběžně upravovány. Tato verze je platná od 1. 1. 2023.

13.4. Vyhotovení ubytovací smlouvy mezi klientem a provozovatelem bude archivována po dobu 5 let.